ANBI

ANBI Genade Geloof gemeenschap Alkmaar.

Naam van de instelling:
Genade Geloof Gemeenschap Alkmaar.

RSIN-nummer:
8611.75.220…..

Adres van samenkomst :
Groenelaantje 15, 1815 VA Alkmaar-Noord-Holland

E-mail: genade.geloof.gemeenschap@gmail.com

Tel: 06-12494722

Doelstelling

Genade Geloof Gemeenschap stelt zich ten doel wedergeboren christenen te helpen volwassen te worden in het geloof. Dat zij in hun dagelijks leven een stevig geloofsfundament hebben en niet door allerlei wind van leer heen en weer geslingerd worden. (Efeze 4:12-15)

Genade Geloof Gemeenschap werkt samen met andere christelijke organisaties om de grote opdracht uit te voeren: alle volken tot discipelen van Jezus te maken. (Matteüs 28:18b-19)

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Door middel van onderwijs en prediking worden de leden van de kerkelijke gemeente bemoedigd en opgebouwd in hun geloof. Naar de opdracht van het evangelie worden ook anderen bereikt middels evangelisatie en zending.

Bestuur:

Het bestuur van genade geloof gemeenschap wordt gevormd door de gezamenlijke oudsten. (zie statuten) De gezamenlijke oudsten stellen een fincanciële commissie in die bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Als kerkgenootschap is Genade Geloof Gemeenschap vrijgesteld van de verplichting namen van bestuurders te publiceren.

Beloningsbeleid:
Bestuurders worden niet betaald door de gemeenschap. Er kunnen onkosten worden vergoed op basis van duidelijke declaraties. Het is mogelijk een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Actuele situatie
Op zondag komt de gemeente bijeen voor aanbidding, gebed en prediking. Hierbij is een protocol opgesteld om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM in verband met het Sars 2 virus. Andere samenkomsten zijn vanwege de beperkingen die momenteel gelden niet mogelijk.

Wij streven ernaar binnenkort te beginnen met online onderwijs.

Financiën
De kerkelijke activiteiten zoals hierboven beschreven worden betaald uit de vrijwillige bijdragen (collectes en tienden) van de gemeenteleden en bezoekers.

Doordat het onderwijs ook online wordt gezet, worden ook gelovigen elders bereikt. Ook zij kunnen de gemeenschap steunen met vrijwillige bijdragen.

Er zijn geen inkomsten uit verkoop van producten in welke zin dan ook.

Jaarverslagen

  • 2020

Voorlopig financieel overzicht 2020

In de maanden januari tot en met juli 2020 is een totaal bedrag van € 2.880,15 aan giften en collectes binnengekomen.

Er is een totaal bedrag van € 1.956,92 uitgegeven aan onkosten. Het grootste deel hiervan is huur kosten van de samenkomst ruimte, namelijk: € 1.771,00

De overige onkosten betreffen boodschappen voor koffie, thee e.d. alsmede kosten voor webhosting en advertentiekosten

Het batig saldo bedraagt juli 2020 € 923,23

Indien mogelijk willen wij een eigen pand huren voor samenkomsten en onderwijs avonden. Batig saldo wordt daarvoor gereserveerd.

Jaarverslag-Activiteiten-2020

2020 is het jaar waarin Genade Geloof Gemeenschap als kerkgenootschap definitief is

opgericht. Na het jaar 2019 een jaar van bezinning, oriëntatie en Bijbels onderzoek zijn wij tot het definitief vaststellen van onze statuten gekomen en is officieel per 28 februari 2020 Genade Geloof Gemeenschap opgericht.

Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel stuitte echter op flinke problemen, die nog verder bemoeilijkt werden door de Sars cov19 2 problemen, waardoor fysieke afspraken op kantoren een groot probleem werd. Een en ander heeft er toe geleid dat wij pas half juli 2020 over een bankrekening konden beschikken.

Financieel zijn wij begonnen onze inkomsten en uitgaven vanaf 1 januari 2020 te gaan berekenen en apart zetten. In eerste instantie via het eenmansbedrijf van een van onze

oudsten. Door de bedragen te oormerken konden wij ze apart zetten en de inkomsten en uitgaven vanaf half juli overzetten naar de eigen rekening van Genade Geloof Gemeenschap. Hiermee werd de basis gelegd om transparant en open verantwoording te kunnen afleggen over de inkomsten en uitgaven.

Website

Intussen is ook de eigen website in de lucht gegaan, een eigen Google Account met een eigen YouTube kanaal en een Facebook pagina. Eind januari hebben wij een succesvolle openbare genezingssamenkomst kunnen houden in de grote zaal van het buurtcentrum de Rekere 2.0

Samenkomsten

In dit buurtcentrum zijn wij zeer gastvrij en met hartelijke medewerking als kerkgenootschap ontvangen en het bestuur en de medewerkers daar hebben ons gefaciliteerd om onze samenkomsten te mogen houden op deze voor ons uitstekende locatie. Vanaf begin 2020 hebben wij dan ook nieuwe belangstellenden in onze kringen mogen ontvangen en opnemen. Sommige van deze mensen voelen zich inmiddels zo thuis bij ons, dat zij hebben besloten lid te worden van Genade Geloof Gemeenschap. Daarmee zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van een van de doelen van ons beleidsplan: een vaste toegewijde kern van 30 leden voor het einde van 2023.

Helaas hebben de van overheidswege opgelegde maatregelen ertoe geleid dat de fysieke samenkomsten in de Rekere 2.0 moesten worden gestaakt. Eerst voor een aantal weken in het

voorjaar. Uiteindelijk definitief in het najaar van 2020. Maar prijs de Heer. We hebben onze samenkomsten gedeeltelijk online kunnen voortzetten en vanaf half november 2020 een nieuwe samenkomstruimte gevonden waar wij als kerkgenootschap ongehinderd en vrijelijk kunnen samenkomen.

Livestreams opgezet plus biddende moeders groepen

Intussen hebben wij hard gewerkt aan het opzetten en verbeteren van onze livestreams. Dus behalve fysieke bezoekers, hebben wij nog een veelvoud aan gelovigen die wij via de livestreams op YouTube en Facebook kunnen bedienen. Gezien de giften aan ons kerkgenootschap worden deze livestreams op prijs gesteld.

Behalve de zondagsamenkomsten hebben we ook wekelijks een gebedsdienst, grotendeels online op de vrijdag. Daarnaast hebben we twee ‘biddende moeders’ groepen die op dinsdagochtend samenkomen. Een in Alkmaar en een in Heerhugowaard.

Helaas verhinderen de overheidsmaatregelen ons tot op het schrijven van dit verslag, andere activiteiten te ontplooien, zoals verdere genezingssamenkomsten, lofprijs/aanbidding avonden, Bijbelstudie avonden en straat evangelisatie activiteiten. Ook het oefenen van onze

lofprijsband ligt helaas stil op dit moment.

Huidige samenkomst ruimte

Ofschoon wij heel erg blij zijn met de mogelijkheden van onze huidige samenkomst ruimte, streven wij toch naar een ruimte waar wij echt de volle vrijheid zullen hebben activiteiten te ontplooien zoals wij dat graag zouden willen. Of dat perspectief haalbaar is zullen we in 2021 hopelijk kunnen zien. We bidden en geloven ervoor.