Voorwaarden Gebruik Website

Voorwaarden gebruik website o.a.
Lees deze gebruiksvoorwaarden goed door voordat u een van onze programma’s, producten en diensten koopt, opent of gebruikt.

Onze programma’s, producten en diensten zijn eigendom van en worden beheerd door het Kerkgenootschap: Genade Geloof Gemeenschap te Alkmaar (“Bedrijf”, “we” of “ons”). De term “u” verwijst naar elke koper en / of gebruiker van een van onze programma’s, producten en / of diensten.

In deze gebruiksvoorwaarden (‘gebruiksvoorwaarden’) staat hoe u onze programma’s, producten, diensten, programmamaterialen en hun inhoud mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden goed door. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Door een van onze programma’s, producten en diensten te gebruiken, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden zoals deze worden weergegeven en hieraan wettelijk zijn gebonden, ongeacht of u ze hebt gelezen of niet. Als u op enig moment niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik dan onze programma’s, producten en diensten niet.

Deze gebruiksvoorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage op individuele basis om geschillen op te lossen, in plaats van juryrechtspraak, en de beschikbare remedies te beperken in geval van een geschil. U begrijpt volledig en gaat ermee akkoord dat door u in te schrijven voor, aankoop van en / of gebruik te maken van onze programma’s, producten, diensten en programmamateriaal, u afstand doet van bepaalde wettelijke rechten en dat u hier vrijwillig mee instemt.

Gebruik en toestemming
Door onze programma’s, producten of services aan te schaffen of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, ons restitutiebeleid, ons privacybeleid en alle andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, en bent u verplicht te handelen in overeenstemming daarmee. Toegang tot, aanschaf of gebruik van onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal, op welke manier dan ook, vormt het gebruik van het Programma, Producten, Diensten en Programmamateriaal en uw instemming gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Al onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen zijn geschikt voor iedere gebruiker die deze voorwaarden kan lezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze beperkte licentie voor u. Onze programma’s, producten en diensten en alle programmamaterialen zijn ons eigendom en / of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van onze programma’s, producten en diensten is uitsluitend het eigendom van of in licentie gegeven aan ons, tenzij anders aangegeven. Deze inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk, afbeeldingen van ons programmamateriaal of enig ander materiaal of aspecten van materialen die door ons aan u zijn verstrekt. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright kennisgeving, die deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u een van onze programmamaterialen koopt of opent via onze programma’s, producten of services, wordt u beschouwd als onze licentiehouder. Voor alle duidelijkheid: alle via ons verkregen inhoud is ons eigendom en u krijgt een herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, alleen voor u beperkt. Dit betekent dat u onze Programma’s, producten of Diensten of de Programmamaterialen niet mag gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of op een manier die niet door ons is geautoriseerd.

U krijgt een beperkte licentie om ons Programma, producten en Diensten en Programmamateriaal te gebruiken met toestemming en beperkingen. Dit betekent dat wanneer u een Programma, Product of Service via onze Website of anderszins koopt, u ​​het beperkte recht koopt om de Programmamaterialen te gebruiken in de vorm die door ons aan u wordt geleverd met bepaalde voorwaarden zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen als volgt gebruiken:

U kunt programmamateriaal downloaden en / of afdrukken voor persoonlijk gebruik in uw bedrijf.

Het is echter niet toegestaan ​​om andere programmamaterialen, inclusief hand-outs, te delen, verkopen, herdrukken of opnieuw te publiceren voor eigen bedrijfsdoeleinden.

Alle handelsmerken, taglines en logo’s die worden weergegeven op programmamateriaal zijn handelsmerken van ons.
Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ons, worden op de website erkend.
Elk gebruik, inclusief framing, metatags of andere tekst waarin deze handelsmerken worden gebruikt, of andere weergegeven handelsmerken, is ten strengste verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of toestemming die hierin wordt verleend.

Voor die handelsmerken, taglines en logo’s waarvoor u toestemming hebt gekregen om te gebruiken, moeten de handelsmerk aanduidingen altijd worden opgenomen.
Alle marketing- of promotietools en / of Programma-, Product- of Servicetitels of enige andere titel of informatie van ons die de handelsmerken (™) of ® draagt mogen niet gebruikt worden door u zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan u.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze voorwaarden of enige uitdrukkelijke schriftelijke licentie, zijn voorbehouden aan ons.
Informatie die u niet mag delen met anderen.

Als licentiehouder begrijpt en erkent u dat onze programma’s, producten en diensten en de programmamaterialen door ons zijn gemaakt, ontwikkeld of verkregen door de investering van aanzienlijke tijd, moeite en kosten, en dat deze informatie waardevol, speciaal en uniek is bezit van ons dat moet worden beschermd tegen oneigenlijk en / of ongeautoriseerd gebruik.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze Programma’s, Producten of Diensten of deze aanschaft, stemt u ermee in dat u duidelijk en uitdrukkelijk verboden bent om het volgende te doen:

U zult onze programma’s, producten, diensten ,programmamaterialen of delen ervan niet kopiëren, delen of stelen.
U zult op geen enkele manier onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen gebruiken, kopiëren, aanpassen of vertegenwoordigen op een manier alsof deze van u zijn of door u zijn gemaakt.

U zult zich niet bezighouden met ongepast en / of ongeautoriseerd gebruik van onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen. Ongepast en ongeautoriseerd gebruik omvat maar is niet beperkt tot wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op welke manier of medium (inclusief via e-mail of andere elektronische middelen) programmamateriaal of enige andere informatie die is benaderd of gekocht via onze programma’s, producten of diensten, of andere communicatie die door ons is verstrekt voor uw eigen persoonlijk gebruik, zakelijk / commercieel gebruik of op een manier die u geld oplevert.

U zult onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal niet dupliceren, delen, verhandelen, verkopen of anderszins distribueren aan een andere persoon, voor persoonlijk gebruik, zakelijk / commercieel gebruik of op een manier die hen geld oplevert, of het bekend was aan u of niet op het moment dat u de informatie deelde dat het hun bedoeling was om de programmamaterialen te gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik of zakelijk / commercieel gebruik. Dit betekent dat u onze programma’s, producten en diensten of programmamateriaal niet kunt delen of verkopen aan iemand anders, zodat zij deze kunnen kopiëren en / of gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik, zakelijk / commercieel gebruik of op een manier die hen geld oplevert . U bent de enige die een beperkte licentie heeft gekregen om ons Programma, Product, Service en Programmamateriaal te gebruiken.


U zult onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerkrechten, niet schenden. Het downloaden, afdrukken of anderszins gebruiken van onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal voor uw eigen trainingsdoeleinden geeft u op geen enkele manier auteursrechten, handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten op ons programma, product, dienst of programmamateriaal.


U zult geen enkel deel van onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen opnieuw afdrukken of publiceren voor uw eigen producten, programma’s, diensten of programmamaterialen voor uw eigen persoonlijk gebruik of zakelijk / commercieel gebruik of op een manier die u verdient geld.


U zult onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of op een manier die niet door ons is geautoriseerd door onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deelname aan het verboden gebruik of het oneigenlijke en / of ongeautoriseerde gebruik van onze programma’s, producten of diensten of programmamateriaal zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als diefstal en diefstal en wij behouden het recht om diefstal te vervolgen om de volledige reikwijdte van de wet.


U stemt ermee in en begrijpt dat verboden gebruik, oneigenlijk en / of ongeoorloofd gebruik aanleiding kan geven tot een civiele vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit kan zijn.


Beperkingen op koppelen en framen. U mag een hypertekstlink naar onze website of inhoud tot stand brengen zolang de link geen sponsoring, goedkeuring door of eigendom van onze website of inhoud bevat en niet aangeeft of impliceert dat we gesponsord, goedgekeurd of eigendomsrechten op uw website. U mag onze Inhoud echter niet kaderen of inline linken zonder onze schriftelijke toestemming.

Uw licentie aan ons. Door materiaal op of via onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal te plaatsen of in te dienen, zoals opmerkingen, berichten, foto’s, afbeeldingen of video’s of andere bijdragen, verklaart u dat u de eigenaar bent van al dit materiaal en dat u minimaal 18 jaar oud.

Wanneer u ons een opmerking, foto, afbeelding, video of enige andere inzending voor gebruik op of via onze Website toestuurt, verleent u ons en iedereen die door ons geautoriseerd is een onbeperkte, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet -exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, maken van afgeleide werken van, distribueren en / of openbaar uitvoeren of dergelijke bijdragen, geheel of gedeeltelijk, op welke manier of medium dan ook, nu bekend of ontwikkeld in de toekomst, voor welk doel dan ook, en geeft ons het recht om het deel te laten uitmaken van onze huidige of toekomstige programma’s, producten, diensten en / of programmamaterialen. Dit recht omvat ons het gebruik of de exploitatie van eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, octrooirechten of enige andere van uw intellectuele eigendomsrechten onder enig relevant rechtsgebied zonder verdere toestemming van u of compensatie door ons aan u.

U verleent ons en iedereen die door ons is geautoriseerd ook het recht om u te identificeren als de auteur van uw opmerkingen, berichten, foto’s, afbeeldingen, video’s of andere bijdragen op naam, e-mailadres of schermnaam. U erkent dat wij het recht hebben, maar niet de plicht om alle bijdragen van u van welke aard dan ook te gebruiken en weer te geven en dat wij ervoor kunnen kiezen om het gebruik en de weergave van dergelijke bijdragen op onze programma’s, producten, diensten en / of programmamaterialen te staken op altijd en om welke reden dan ook.

Persbericht. Door deel te nemen aan onze programma’s, producten en diensten en onze programmamaterialen, inclusief onze Facebook-community, te gebruiken, stemt u in met foto’s, video’s en / of audio-opnamen die u, uw stem en / of uw beeltenis kunnen bevatten. Naar eigen goeddunken behouden wij ons het recht voor om deze foto’s, video’s en / of audio-opnames en / of andere materialen die u bij ons hebt ingediend in verband met uw deelname aan ons programma, product of diensten in onze huidige of toekomstige programma’s te gebruiken. , Producten of Diensten, en / of onze marketing- of promotie-inspanningen, zonder compensatie voor u op elk moment, nu of op elk moment in de toekomst.

Verzoek om toestemming om inhoud te gebruiken
Elk verzoek om schriftelijke toestemming om onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal, geheel of gedeeltelijk, of enig ander intellectueel eigendom of eigendom van ons (“Inhoud”) te gebruiken, dient te worden gedaan VOORDAT u het wenst te gebruiken door het in te vullen het formulier ‘Contact’ op deze website of door een e-mail te sturen naar genade.geloof.gemeenschap@gmail.com

We stellen heel duidelijk dat u onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal niet, geheel of gedeeltelijk, mag gebruiken op een manier die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij we u hiervoor specifieke schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Als u toestemming van ons krijgt, gaat u ermee akkoord om de specifieke Inhoud die we toestaan ​​te gebruiken en ALLEEN op de manieren waarvoor we u onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Als u ervoor kiest om de inhoud te gebruiken op manieren waarop wij u niet specifiek schriftelijke toestemming geven, stemt u er nu mee in dat u wordt behandeld alsof u dergelijke Inhoud van ons hebt gekopieerd, gedupliceerd en / of gestolen, en u stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik dergelijke Inhoud en om alle acties te ondernemen waar we om vragen en volgens de methoden en binnen het tijdsbestek dat we voorschrijven om onze intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten op onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal te beschermen.

Veiligheid
Wanneer u onze Programma’s, Producten of Diensten of Programmamateriaal aanvraagt, zich aanmeldt, koopt of gebruikt, kunnen we persoonlijke gegevens en informatie zoeken en verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuurinformatie, krediet kaart- of betalingsinformatie, demografische informatie, voorkeuren, interesses of andere persoonlijk identificeerbare informatie (“Vertrouwelijke informatie”).

Door ons dergelijke Vertrouwelijke informatie te verstrekken, verleent u ons toestemming om dergelijke Vertrouwelijke informatie te gebruiken en op te slaan. Wij zullen op onze beurt onze uiterste best doen om uw Vertrouwelijke informatie veilig, beveiligd en vertrouwelijk te houden. We nemen voorzorgsmaatregelen om dergelijke vertrouwelijke informatie te beschermen. Wanneer u vertrouwelijke informatie verstrekt via ons programma, product, dienst of programmamateriaal, nemen we maatregelen om de veiligheid van uw vertrouwelijke informatie zowel online als offline te beschermen.

Vanwege de aard van internet kunnen we de beveiliging van uw Vertrouwelijke informatie of van andere gegevens of informatie die naar ons of via onze services wordt verzonden, echter niet volledig garanderen; het indienen van vertrouwelijke informatie, gegevens of andere informatie gebeurt daarom op eigen risico.


We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie die van u wordt verkregen te voorkomen, maar we geven geen garanties over ons vermogen om dergelijk verlies, misbruik, aan u of aan een derde partij als gevolg van dergelijk verlies, misbruik of wijziging.


Persoonlijke verantwoordelijkheid en veronderstelling van risico


Als licentiehouder stemt u ermee in dat u uw eigen oordeel gebruikt bij het gebruik van onze programma’s, producten, diensten en programmamateriaal en gaat u ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet. Onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen zijn uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden. U stemt ermee in en begrijpt dat u alle risico’s aanvaardt en dat er geen resultaten worden gegarandeerd op welke manier dan ook met betrekking tot onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen. Onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen zijn alleen bedoeld om u te voorzien van onderwijs en hulpmiddelen om u te helpen uw eigen beslissingen voor uzelf te nemen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw acties, beslissingen en resultaten op basis van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen.


We nemen alle voorzorgsmaatregelen om onze programma’s, producten, services en programmamaterialen te beschermen. Vanwege de aard van internet kunnen we de beveiliging van de programma’s, producten, diensten en programmamaterialen of de bijdragen of informatie die op of via onze website of onze programma’s, producten, diensten en programma aan ons worden verstrekt, echter niet volledig garanderen. Materials. Het indienen van bijdragen of informatie over onze via onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen gebeurt volledig op eigen risico. We geven geen garanties over ons vermogen om dergelijk verlies of schade aan u of aan een andere persoon, bedrijf of entiteit die voortvloeit uit het gebruik van onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen te voorkomen en u stemt ermee in dat u dergelijke risico’s op zich neemt.

ontkenning
Onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen zijn uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade geleden door u of anderen in verband met onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen, inclusief zonder beperking enige aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen , vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, fysieke of mentale ziekte, aandoening of probleem, fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel letsel of schade, verlies van inkomen of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilde tijd en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, en hetzij veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien. U erkent en stemt er specifiek mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van enig ander deelnemer of gebruiker van het Programma, Product, Service of Programmamateriaal, inclusief u.

Medische disclaimer. Onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen mogen op geen enkele manier worden opgevat als of vertrouwd op medisch advies of advies over geestelijke gezondheid. De informatie die wordt verstrekt via onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling door uw eigen arts, verpleegkundige, arts-assistent, therapeut, counselor, geestelijke gezondheid. arts, erkend diëtist of voedingsdeskundige, lid van de geestelijkheid, of enige andere erkende of geregistreerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Negeer professioneel medisch advies niet en stel het zoeken van professioneel advies niet uit vanwege informatie die u hebt gelezen in onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen of die u van ons hebt ontvangen. Stop niet met het innemen van medicijnen zonder uw arts, verpleegkundige, arts-assistent, geestelijke gezondheidszorgverlener of andere zorgverlener te raadplegen. Als u een medisch of psychisch probleem heeft of vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw eigen zorgverlener. We bieden geen gezondheidszorg, medische of voedingstherapiediensten of proberen op welke manier dan ook enige lichamelijke aandoening, of een mentale of emotionele kwestie, ziekte of aandoening te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. We geven geen medisch, psychologisch of religieus advies.

Juridische en financiële disclaimer. Onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen mogen op geen enkele manier worden opgevat of vertrouwd als zakelijk, financieel of juridisch advies. De informatie die wordt verstrekt via onze programma’s, producten, diensten en programmamateriaal is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies dat kan worden verstrekt door uw eigen accountant, advocaat of financieel adviseur. We geven op geen enkele manier financieel of juridisch advies. U wordt hierbij geadviseerd om uw eigen accountant, advocaat of financieel adviseur te raadplegen voor alle vragen en opmerkingen over uw eigen inkomsten en belastingen die betrekking hebben op uw specifieke financiële en / of juridische situatie. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor uw inkomsten, het succes of falen van uw zakelijke beslissingen, de verhoging of verlaging van uw financiën of inkomensniveau, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u zou kunnen hebben als gevolg van informatie die aan u wordt gepresenteerd via onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw resultaten.

Winst Disclaimer. U erkent dat wij geen en geen verklaringen afleggen met betrekking tot de fysieke, mentale, emotionele, spirituele of gezondheidsvoordelen voor de gezondheid, toekomstige inkomsten, uitgaven, verkoopvolume of potentiële winstgevendheid of verlies van welke aard dan ook dat kan worden afgeleid als gevolg van uw deelname aan dit programma, product, diensten of programmamateriaal. We kunnen en kunnen niet garanderen dat u een bepaald resultaat, positief of negatief, financieel of anderszins zult bereiken door het gebruik van onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen en u accepteert en begrijpt dat de resultaten voor elke persoon verschillen. We wijzen ook op geen enkele manier verantwoordelijkheid af voor de keuzes, acties, resultaten, gebruik, misbruik of niet-gebruik van de informatie die wordt verstrekt of verkregen via een van onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal. U stemt ermee in dat uw resultaten strikt van u zijn en dat wij op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor uw resultaten.

Garanties Disclaimer. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ONZE PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROGRAMMA-MATERIALEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROGRAMMOMATERIAAL WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, AFWIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROGRAMMOMATERIAAL FUNCTIONEEL, ONONDERBROKEN, JUIST, VOLLEDIG, PASSEND OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT EEN DEEL VAN DE WEBSITE, INHOUD VRIJ ZIJN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GARANDEREN OF DOEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE PROGRAMMA-, PRODUCT- OF DIENSTMATERIALEN OF OP WEBSITES VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Technologie Disclaimer. We proberen ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid en levering van onze programma’s, producten, diensten en programmamateriaal ononderbroken en foutloos is, inclusief onze inhoud en communicatie via methoden zoals onze website, ledenforum, privé Facebook-groepen, e-mailcommunicatie, video’s, audio opnames, webinars, opgenomen webinars, teleseminars, opgenomen teleseminars, e-mails, downloadbare mp3-audiobestanden, downloadbare PDF-geprinte transcripties, downloadbare PDF-handouts / slides, handouts, ebooks of ander door ons aan u verstrekt materiaal. We kunnen echter niet garanderen dat uw toegang niet van tijd tot tijd wordt opgeschort of beperkt, inclusief om reparaties, onderhoud of updates mogelijk te maken, hoewel we natuurlijk proberen de frequentie en duur van opschorting of beperking te beperken. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn we niet aansprakelijk voor schade of restituties, of voor enig ander verhaal, als onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen onbeschikbaar worden of de toegang ertoe langzaam of onvolledig wordt als gevolg van reden, zoals back-upprocedures voor het systeem, volume van internetverkeer, upgrades, overbelasting van verzoeken aan de servers, algemene netwerkstoringen of -vertragingen, of enige andere oorzaak waardoor onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen van tijd tot tijd ontoegankelijk kunnen worden aan u.

Fouten en omissies. We geven geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie in onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen. Er is alles aan gedaan om u de meest accurate, actuele informatie te bieden, maar omdat de aard van wetenschappelijk onderzoek voortdurend evolueert, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van onze inhoud. U erkent dat dergelijke informatie onjuistheden of fouten kan bevatten en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.

Links naar andere websites. We kunnen links en verwijzingen naar andere websites bieden die door derden worden onderhouden en die u buiten onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal brengen. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en het opnemen van een link in onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal naar een andere website houdt niet in dat wij die website of de eigenaar ervan onderschrijven, sponsoren of goedkeuren. We onderschrijven niet en we zijn niet verantwoordelijk voor de opvattingen, meningen, feiten, adviezen of verklaringen die worden verstrekt door externe bronnen waarnaar wordt verwezen op onze website of de inhoud ervan, of hun nauwkeurigheid of betrouwbaarheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies veroorzaakt door andere websites die onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen kunnen bevatten. We hebben geen controle over de inhoud of functionaliteit van die websites en dus accepteren we geen verantwoordelijkheid voor verlies, schade of anderszins die kunnen voortvloeien uit uw gebruik ervan en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van andere niet garanderen. website of hun inhoud. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die gelinkte websites te bekijken om te bevestigen dat u dat beleid begrijpt en ermee instemt.


Door onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen op enigerlei wijze of om welke reden dan ook aan te schaffen en / of te gebruiken.

Vrijwaring, beperking van aansprakelijkheid en vrijgave van claims

Schadeloosstelling. U stemt er te allen tijde mee in om ons bedrijf te verdedigen, schadeloos te stellen en onschadelijk te maken, evenals al onze gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, joint venture-partners, opvolgers, overgeplaatste personen, rechtverkrijgenden en licentiehouders, voor zover van toepassing , van en tegen alle claims, oorzaken van actie, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal, of uw schending van enige verplichting, garantie, vertegenwoordiging of verbond uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden of in enige andere overeenkomst met ons.

Beperking van de aansprakelijkheid. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, producten of materialen die u opvraagt ​​of ontvangt via of op onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke ziekte, aandoening of probleem, of anderszins, als gevolg van een handeling of verzuim van een persoon of bedrijf, ongeacht of het eigenaren, personeel, agenten, joint venture-partners, aannemers, verkopers, gelieerde ondernemingen of anderszins zijn, gelieerd aan ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eigenaars, personeel, agenten, joint venture-partners, aannemers, verkopers, gelieerde partijen of anderszins die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen, of op welke manier of op welke locatie dan ook. In het geval dat u onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen of enige andere informatie gebruikt die door ons is verstrekt of met ons is verbonden, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Vrijgave van claims. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk jegens een partij voor enige vorm van directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade voor enig gebruik van of vertrouwen op onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen, of op degenen die met ons zijn verbonden in op welke manier dan ook, en hierbij bevrijdt u ons van alle claims; inclusief, zonder beperking, die met betrekking tot gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, persoonlijk letsel, ongevallen, verkeerde toepassing van informatie, of enig ander verlies, lichamelijke of geestelijke ziekte, aandoening of kwestie, of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of moeilijkheden.

Jouw gedrag
U stemt ermee in dat u onze programma’s, producten, services of programmamaterialen niet zult gebruiken op een manier die de programma’s, producten, services of programmamaterialen veroorzaakt of waarschijnlijk zal veroorzaken, of de toegang ertoe zal worden onderbroken, beschadigd of aangetast in in ieder geval. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die van uw computer naar deze website en de inhoud ervan en naar ons wordt verzonden.

U mag de programma’s, producten, diensten of programmamaterialen alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U stemt ermee in dat u onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen niet op een van de volgende manieren zult gebruiken:

Voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of anderszins onwettige activiteiten uitvoeren
Materiaal verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, schadelijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend, bedreigend, aanstootgevend, inbreukmakend op privacy is, in strijd met vertrouwen, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of dat kan anders anderen verwonden

Om onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen te verzenden, negatief te beïnvloeden of te infecteren met softwarevirussen of andere schadelijke of vergelijkbare computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige spam, al dan niet bedoeld
Om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken

Zich voordoen als een derde of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw bijdragen
Om enig deel van onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen op een manier die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst met ons.

Communicatie richtlijnen

Als u een vraag of bezorgdheid hebt over uw programma’s, producten, diensten of programmamateriaal, kunt u een e-mail sturen naar genade.geloof.gemeenschap@gmail.com en wij zullen ons best doen om uw vraag of probleem zo snel mogelijk te beantwoorden.

Aankopen en online handel

Als u met een pinpas of creditcard betaalt, geeft u ons toestemming om uw creditcard of betaalpas automatisch te belasten als betaling voor uw programma, product of service zonder aanvullende autorisatie, waarvoor u een elektronisch ontvangstbewijs ontvangt.

In het geval dat de betaling niet op de vervaldag is ontvangen, hebt u een respijtperiode van drie (3) dagen om de betaling uit te voeren, anders zal het programma, product of diensten niet doorgaan en behouden wij ons het recht voor om uw toegang onmiddellijk en permanent te beëindigen. .

Als u niet tijdig betaalt in overeenstemming met

Als u nalaat om tijdig te betalen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden of vrijwillig besluit ons op elk moment of om welke reden dan ook terug te trekken uit onze programma’s, producten of diensten, blijft u volledig verantwoordelijk voor de volledige kosten van de Programma’s, producten en / of diensten.

Alle informatie verkregen tijdens uw aankoop of transactie voor onze programma’s, producten en diensten en alle informatie die u verstrekt als onderdeel van de transactie, zoals uw naam, adres, betaalmethode, creditcardnummer en factuurinformatie, kunnen verzameld door ons en ons betalingsverwerkingsbedrijf.

U stemt ermee in om alleen goederen of diensten te kopen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u wettelijk toestemming hebt om dit te doen of voor wie u de uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen om hun naam, adres, betalingswijze, creditcardnummer en factuurinformatie te verstrekken .

U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen door u of iemand die namens u handelt. U stemt ermee in onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen alleen voor legitieme, niet-commerciële doeleinden te gebruiken en niet voor speculatieve, valse, frauduleuze of illegale doeleinden.

Aangezien we een duidelijk en expliciet restitutiebeleid hebben in deze gebruiksvoorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan voordat de aankoop van een van onze programma’s, producten of services is voltooid, tolereren of accepteren we geen enkele vorm van terugvordering of daadwerkelijke terugvordering van uw creditcardmaatschappij. In het geval dat een terugboeking wordt geplaatst op een aankoop of we een terugboekingsbedreiging ontvangen tijdens of na uw aankoop, behouden we ons het recht voor om het incident aan alle drie kredietinformatiebureaus of een andere entiteit te melden voor opname in een database met terugboekingen of voor vermelding als een delinquent account, wat een negatieve impact kan hebben op uw credit rapport score. De gerapporteerde informatie omvat uw naam, e-mailadres, orderdatum, orderbedrag en factuuradres. Misbruikers van terugboekingen die uit de database willen worden verwijderd, betalen het bedrag van de terugvordering.

Als u een aankoop doet bij een van onze gelieerde ondernemingen, of een ander individu of bedrijf via een link op of via onze Programma’s, Producten of Diensten (“Handelaar”), alle informatie verkregen tijdens uw aankoop of transactie en alle informatie die die u verstrekt als onderdeel van de transactie, zoals uw creditcardnummer en contactgegevens, kunnen ook worden verzameld door de verkoper en hun betalingsverwerkingsbedrijf. Uw deelname, correspondentie of zakelijke transacties met een gelieerde onderneming, individu of bedrijf op of via onze programma’s, producten of diensten, en alle inkoopvoorwaarden, voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met betaling, terugbetalingen en / of levering met betrekking tot uw aankoop, zijn uitsluitend tussen u en de Handelaar. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verlies, schade, restituties of andere zaken van welke aard dan ook die het gevolg zijn van dergelijke transacties met een Handelaar.

Bedrijven die betalingen verwerken en handelaren kunnen privacy- en gegevensverzamelingsmethoden hanteren die verschillen van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit onafhankelijke beleid van de betalingsverwerkende bedrijven en handelaars. Wanneer u bepaalde aankopen doet via onze programma’s, producten of services, kunt u bovendien onderworpen zijn aan de aanvullende voorwaarden van een betalingsverwerkingsbedrijf, handelaar of ons die specifiek van toepassing zijn op uw aankoop. Voor meer informatie over een Handelaar en de voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, bezoekt u de Website van die handelaar en klikt u op de informatielinks of neemt u rechtstreeks contact op met de Handelaar.

U bevrijdt ons, onze gelieerde ondernemingen, ons betalingsverwerkingsbedrijf en Merchants van alle schade die u oploopt, en stemt ermee in geen claims tegen ons of hen in te stellen die voortvloeien uit uw aankoop via of gebruik van onze Website of de inhoud ervan.

Restitutiebeleid

Uw tevredenheid over uw programma, product of dienst is belangrijk voor ons. Vanwege de uitgebreide tijd, moeite, voorbereiding en zorg die nodig is om onze programma’s, producten, diensten en programmamaterialen te maken en / of aan te bieden, hebben we een zeer strikt teruggavebeleid. De meeste van onze inhoud is digitaal en daarom kan een langdurig restitutiebeleid leiden tot diefstal van onze materialen.

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, verwelkomen wij u om ons een e-mail te sturen op genade.geloof.gemeenschap@gmail.com om feedback te geven.

Beëindiging

U hebt het recht om uw gebruik van of deelname aan onze programma’s, producten of diensten op elk gewenst moment te beëindigen door een e-mail te sturen naar genade.geloof.gemeenschap@gmail.com

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen te allen tijde geheel of gedeeltelijk te weigeren of te beëindigen, zonder kennisgeving, door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u verstrekt bij aankoop van het Programma, Product of Service.

of programmamateriaal, geheel of gedeeltelijk, op elk moment, zonder kennisgeving, door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij aankoop van het programma, product of dienst.

In geval van annulering of beëindiging door een van ons heeft u 24 uur de tijd om alle resterende betalingen of saldi te betalen die aan ons verschuldigd zijn.

Bij beëindiging door een van ons behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot enig aspect van onze programma’s, producten, diensten en / of ons programmamateriaal onmiddellijk te weigeren of te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot onze website, privéforum, e-mailcommunicatie , Facebook-groepen, live webinars of conferentiegesprekken, of enige andere communicatiemethode gerelateerd aan onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen op elk gewenst moment zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Alle voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten, disclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen, vrijgave van claims en ons restitutiebeleid zijn nu en in de toekomst nog steeds van toepassing, zelfs na opzegging door u of ons.

Geschillenbeslechting

We hopen dat als we ooit verschillen zouden hebben, we deze via e-mailcorrespondentie kunnen oplossen. Mochten we echter niet binnen een redelijke termijn tot oplossing kunnen komen, stemt u er nu mee in dat de enige methode voor juridische geschillenbeslechting die zal worden gebruikt, bindende arbitrage is voor een enkele scheidsrechter, gezamenlijk geselecteerd, in overeenstemming met de Nederlandse Arbitrage Associatieregels. Voordat u arbitrage aanvraagt, moet u ons een e-mail sturen op Info@genade-geloof.nl en al uw redenen voor ontevredenheid over uw programma, product of service vermelden. U begrijpt en gaat nu akkoord dat de enige remedie die u via arbitrage kan worden toegekend, volledige terugbetaling van uw tot nu toe verrichte betaling is. Er mogen geen andere acties of financiële toekenningen van gevolgschade of andere soorten schade aan u worden toegekend. We zijn het er nu allemaal over eens dat de beslissing van de arbiter definitief en bindend is en als een oordeel kan worden voorgelegd aan elke rechtbank met de juiste jurisdictie.

Door onze Programma’s, Producten of Diensten aan te schaffen, stemt u in met een wijziging van het statuut van beperkingen, zodat elke arbitrage moet beginnen binnen een (1) jaar na de datum van uw e-mail waarnaar hierboven wordt verwezen of u ziet af van het recht om te zoeken naar geschillenbeslechting door arbitrage of om andere juridische stappen te ondernemen.

U stemt er ook mee in dat arbitrage zal plaatsvinden in Alkmaar, Noord-Holland, en dat de heersende partij recht heeft op alle redelijke honoraria van advocaten en alle kosten die nodig zijn om de beslissing van de scheidsrechter ten uitvoer te leggen.

In het geval van een geschil tussen ons, stemt u ermee in zich niet in te laten met enig gedrag of communicatie, openbaar of privé, inclusief op sociale media, ontworpen om ons, ons bedrijf of een van onze programma’s, producten of diensten te dispareren. Waar wettelijk of arbitrage gevraagd, is het natuurlijk niet verboden om uw gedachten en meningen te delen als onderdeel van het juridische proces.

Als enige voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van een andere voorwaarde die volledig van kracht wordt.

Vertrouwelijkheid en privacy.

Vertrouwelijke informatie. Om onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen te gebruiken, kunnen we persoonlijke gegevens of informatie zoeken, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, straatadres, factuurgegevens, verjaardag, voorkeuren, interesses, opdrachten of andere persoonlijk identificeerbare informatie (“Vertrouwelijke informatie”), of u kunt ons een opmerking, foto, afbeelding, video of enige andere inzending aanbieden of geven wanneer u onze Programma’s, Producten, Diensten of Programmamateriaal gebruikt of eraan deelneemt (“Overige informatie”). Door ons dergelijke Vertrouwelijke informatie of andere informatie te verstrekken, verleent u ons toestemming om dergelijke informatie te gebruiken en op te slaan. Wij zullen op onze beurt onze uiterste best doen om uw Vertrouwelijke informatie veilig, beveiligd en vertrouwelijk te houden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en ons volledige Privacybeleid dat u op onze Website kunt vinden. Als u van mening bent dat uw vertrouwelijke informatie onjuist of onvolledig is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We zullen alle Vertrouwelijke informatie die onjuist is, onmiddellijk corrigeren.

Wat we doen met vertrouwelijke informatie. We vragen en hebben verschillende persoonlijke gegevens en / of vertrouwelijke informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u betere services te bieden. Bovendien kunnen we dergelijke gegevens en Vertrouwelijke informatie gebruiken om de volgende redenen: (1) voor interne administratie, (2) om onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen te verbeteren, (3) om periodiek promoties over nieuwe programma’s te verzenden, Producten of Diensten of andere speciale aanbiedingen waarvan u zich op elk moment kunt afmelden, (4) voor geaggregeerde, niet-identificeerbare gegevens voor onderzoeksdoeleinden,

(5) om de respectieve programma’s, producten of services die u koopt of gebruikt aan te passen aan uw interesses en / of (6) voor ondersteuning of communicatie met betrekking tot uw programma, product, service of programmamateriaal.


Storage. Alle gegevens en vertrouwelijke informatie worden opgeslagen via een gegevensbeheersysteem. Deze gegevens en vertrouwelijke informatie zijn alleen toegankelijk voor diegenen die helpen die informatie te beheren om e-mail te bezorgen of anderszins contact op te nemen met diegenen die onze correspondentie willen ontvangen. U stemt ermee in en erkent dat wij, inclusief maar niet beperkt tot ons team, personeel en gelieerde ondernemingen, en degenen die het gegevensbeheersysteem beheren, mogelijk toegang hebben tot uw Vertrouwelijke informatie.


Vertrouwelijkheid en openbaarmaking. Alle vertrouwelijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden bekendgemaakt, behalve dat we vertrouwelijke informatie en persoonlijk identificeerbare informatie kunnen vrijgeven: (1) in overeenstemming met deze voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid en onze disclaimer, (2) ) als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, (3) te goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, (4) om te voldoen aan juridische procedures die aan ons of onze partners, sponsors worden aangeboden, investeerders of gelieerde ondernemingen, (5) om onze rechten of eigendommen of die van onze gebruikers of kopers te beschermen en / of (6) om te handelen als onmiddellijk noodzakelijk om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers, kopers of de openbaar. We zullen uw Vertrouwelijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.


Bekijken door anderen. Merk op dat wanneer u uw vertrouwelijke informatie of andere informatie beschikbaar stelt voor weergave door anderen, zoals via onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal, onze website of sociale media, de vertrouwelijke informatie of andere informatie die u deelt ook kan worden bekeken, verzamelde en gebruikte anderen, en daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeautoriseerd gebruik door anderen van dergelijke Vertrouwelijke informatie of Andere Informatie die u vrijwillig online of op een andere manier deelt.


Hoe we cookies gebruiken. We kunnen de standaard “cookies” -functie van grote webbrowsers gebruiken. We plaatsen geen Vertrouwelijke informatie in cookies, noch gebruiken we andere mechanismen voor het vastleggen van gegevens op onze Website dan cookies. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de instellingen van uw eigen webbrowser. Het uitschakelen van deze functie kan echter uw ervaring op de website verminderen en sommige functies van onze programma’s, producten, diensten of programmamateriaal werken mogelijk niet zoals bedoeld. We hebben geen toegang tot of controle over informatie die is verzameld door andere personen, bedrijven of entiteiten waarvan de website of materialen kunnen zijn gekoppeld aan onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen.


Wachtwoorden. Om bepaalde functies van onze programma’s, producten, diensten of programmamaterialen te gebruiken, kunt u een groepsgebruikersnaam en -wachtwoord of een unieke individuele gebruikersnaam en wachtwoord krijgen, die u ontvangt via uw registratie- en / of aankoopproces. Mogelijk kunt u de gebruikersnaam en / of het wachtwoord van uw keuze wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account, en bent verantwoordelijk voor alle activiteiten (door u of door anderen) die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U mag uw gebruikersnaam en / of wachtwoord met niemand delen. Als we vernemen dat u uw gebruikersnaam en / of wachtwoord met een andere persoon hebt gedeeld, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot het Programma, Product, Service, Programmamateriaal, Website, privéforum, Facebook-groep of andere gerelateerde communicatie onmiddellijk te beëindigen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw eigen wachtwoord te beschermen tegen openbaarmaking aan anderen. We kunnen en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet beschermen van uw wachtwoord of accountgegevens. U bent verantwoordelijk voor activiteiten die plaatsvinden met uw wachtwoord (en) en binnen uw account. Als u uw wachtwoord (en) met iemand deelt, kunnen zij mogelijk op eigen risico toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en ervoor te zorgen dat u uw account verlaat aan het einde van elke sessie. Door onze Programma’s, Producten en Diensten te gebruiken, stemt u ermee in echte en accurate informatie in te voeren als onderdeel van het registratie-, aankoopproces en anderszins. Als u een vals e-mailadres invoert, hebben we het recht om uw account onmiddellijk te deactiveren. We zullen onze uiterste best doen om uw wachtwoord (en) privé te houden en zullen uw wachtwoord (en) niet op andere wijze delen zonder uw toestemming, behalve indien nodig wanneer de wet dit vereist of in goed vertrouwen dat dergelijke actie noodzakelijk is, met name wanneer openbaarmaking is noodzakelijk om iemand te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade aan anderen toebrengt of onze rechten of eigendommen verstoort

If you have any questions about any term of these Terms of Use, please contact us at genade.geloof.gemeenschap@gmail.com

#1 Our Terms off use in Englisch

Terms and Conditions

Please read these Terms of Use carefully before purchasing, accessing or using any of our Programs, Products and Services.
 
Our Programs, Products, and Services are owned and operated by the kerkgenootschap: Genade Geloof Gemeenschap te Alkmaar Genade – geloof.nl, (“Company”, “we”, or “us”). The term “you” refers to any purchaser and/or user of any of our Programs, Products and/or Services.
 
These Terms of Use (“Terms of Use”) state how you may use our Programs, Products and Services and Program Materials, and their content. Please read these Terms of Use carefully. We reserve the right to change these Terms of Use from time to time.
 
By using any of our Programs, Products and Services you are agreeing to the Terms of Use as they appear and are legally bound by them, whether or not you have read them. If at any time you do not agree with these Terms of Use, please do not use our Programs, Products and Services.
 
These Terms of Use require the use of arbitration on an individual basis to resolve disputes, rather than jury trials, and limit the remedies available to you in the event of a dispute. You fully understand and agree that by enrolling in, purchasing and/or using any of our Programs, Products, Services and Program Materials that you are waiving certain legal rights and you are voluntarily agreeing to do so.
 
Use and Consent
By purchasing or using any of our Programs, Products or Services, you agree to abide by these Terms of Use as well as our Refund Policy, and Privacy Policy, and any other terms and conditions that may apply, and are you are required to act in accordance with them. Accessing, purchasing or using our Programs, Products, Services or Program Materials, in any manner constitutes use of the Program, Products, Services and Program Materials, and your agreement to be bound by these Terms of Use.
 
 
All of our Programs, Products, Services and Program Materials are for everyone who can read these terms
 
 
 
Intellectual Property Rights
Our Limited License to You. Our Programs, Products, and Services and all the Program Materials are our property and/or our affiliates or licencors, and are protected by copyright, trademark, and other intellectual property laws.
 
 
The content in our Programs, Products and Services is solely owned by or licensed to us, unless otherwise indicated. This content includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance, graphics of our Program Materials or any other material or aspects of materials provided by us to you. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these Terms of Use.
 
If you purchase or access any of our Program Materials through our Programs, Products or Services, you will be considered our Licensee. For the avoidance of doubt, all content obtained through us is our property, and you are granted a revocable, non-transferable license for personal, non-commercial use only, limited to you only. This means that you may not use our Programs, Products or Services or the Program Materials in a manner that constitutes an infringement of our rights or in a manner that has not been authorized by us.
 
 
You are being granted a limited license to use our Program, Products and Services, and Program Materials with permission and restrictions. This means that when you purchase a Program, Product or Service from our Website or otherwise, you are purchasing the limited right to use the Program Materials in the form that is provided by us to you with certain conditions as specified in these Terms of Use.
 
You are permitted to use our Programs, Products, Services and Program Materials as follows:
 
You may download and/or print Program Materials for your own personal use in your business.
 
However, you are not permitted to share, sell, reprint or republish any other of our Program Materials, including handouts, for resale or mass reproduction purposes for your own business use.
 
Any trademarks, taglines, and logos displayed on Program Materials are trademarks belonging to us.
All trademarks reproduced in this Website, which are not the property of, or licensed to us, are acknowledged on the Website.
Any use including framing, metatags or other text utilizing these trademarks, or other trademarks displayed, is strictly prohibited without our express written consent, or permission granted herein.
 
For those trademarks, taglines, and logos for which you are granted permission to use, the trademark indicia must be included at all times.
Any marketing or promotional tools and/or Program, Product or Service titles or any other title or information of ours bearing the trademark symbols (™) or ® may not be used by you for any reason without our express written permission.
 
All rights not expressly granted in these terms or any express written license, are reserved by us.
Information You Are Prohibited from Sharing with Others.
 
As a Licensee, you understand and acknowledge that our Programs, Products and Services and the Program Materials have been created, developed or obtained by us through the investment of significant time, effort and expense, and that this information is a valuable, special and unique asset of ours which needs to be protected from improper and/or unauthorized use.
 
When you enroll in or purchase our Programs, Products or Services, you agree that you are clearly and expressly prohibited from doing the following:
 
You will not copy, share or steal our Programs, Products, Services, or Program Materials, or any parts of them.
You will not in any way use, copy, adapt or represent any of our Programs, Products, Services or Program Materials in any way as if they are yours or created by you.
 
You will not engage in improper and/or unauthorized use of our Programs, Products, Services and Program Materials. Improper and unauthorized use includes but is not limited to modifying, copying, reproducing, republishing, uploading, posting, transmitting, translating, selling, creating derivative works, exploiting, or distributing in any manner or medium (including by email or other electronic means) any Program Materials or any other information accessed or purchased through our Programs, Products or Services, or any other communications provided by us for your own personal use, business/commercial use or in any way that earns you money.
 
You will not duplicate, share, trade, sell, or otherwise distribute our Programs, Products, Services or Program Materials to any other person, for their personal use, business/commercial use or in any way that earns them money, whether it was known to you or not at the time that you shared the information that their intention was to use the Program Materials for their own personal use or business/commercial use. This means you cannot share or sell or any part of our Programs, Products and Services or Program Materials to someone else so they can copy and/or use them for their own personal use, business/commercial use or in any way that earns them money. You are the only one granted a limited license to use our Program, Product, Service, and Program Materials.
 
You will not violate our intellectual property rights, including copyright and trademark rights. Downloading, printing, or otherwise using our Programs, Products, Services or Program Materials for your own training purposes in no way gives you any copyright, trademark, intellectual property or ownership rights of our Program, Product, Service or Program Materials.
 
You will not reprint or republish any part of our Programs, Products, Services or Program Materials for publication or compilation into your own products, programs, services or program materials for your own personal use or business/commercial use or in any way that earns you money.
 
You will not use our Programs, Products, Services or Program Materials in a manner that constitutes an infringement of our rights or in a manner that has not been authorized by us through our prior written consent.
 
You understand and agree that engaging in the prohibited use or the improper and/or unauthorized use of our Programs, Products or Services or Program Materials as set forth in these Terms of Use is considered theft and stealing and we retain the right to prosecute theft to the full extent of the law.
 
You agree and understand that prohibited use, improper and/or unauthorized use may give rise to a civil claim for damages and/or be a criminal offense.
 
Limitations on Linking and Framing. You may establish a hypertext link to our Website or Content so long as the link does not state or imply any sponsorship, endorsement by, or ownership by in our Website or Content and does not state or imply that we are have sponsored, endorsed or have ownership rights in your website. However, you may not frame or inline link our Content without our written permission.
 
Your License to Us. By posting or submitting any material on or through our Programs, Products, Services or Program Materials, such as comments, posts, photos, images or videos or other contributions, you are representing that you are the owner of all such materials and you are at least 18 years old.
 
When you submit to us or post any comment, photo, image, video or any other submission for use on or through our Website, you are granting us, and anyone authorized by us, an unlimited, royalty-free, perpetual, irrevocable, non-exclusive, unrestricted, worldwide license to use, copy, modify, transmit, sell, exploit, create derivative works from, distribute, and/or publicly perform or display such contributions, in whole or in part, in any manner or medium, now known or developed in the future, for any purpose, and granting us the right to make it part of our current or future Programs, Products, Services and/or Program Materials. This right includes granting us use or exploitation of proprietary rights or intellectual property rights like copyright, trademark, service mark, trade secrets, patent rights or any other of your intellectual property rights under any relevant jurisdiction without any further permission from you or compensation by us to you.
 
You also grant us, and anyone authorized by us, the right to identify you as the author of any of your comments, posts, photos, images, videos or other contributions by name, email address, or screen name. You acknowledge that we have the right but not the obligation to use and display any contributions from you of any kind and that we may elect to cease the use and display of any such contributions on our Programs, Products, Services and/or Program Materials at any time for any reason whatsoever.
 
 
Media Release. By participating in our Programs, Products and Services, and using our Program Materials, including our Facebook community, you consent to photographs, videos, and/or audio recordings that may be made that may contain you, your voice and/or your likeness. In our sole discretion, we reserve the right to use these photographs, videos, and or/audio recordings and/or any other materials submitted by you to us in connection with your participation in our Program, Product or Services in our current or future Programs, Products or Services, and/or our marketing or promotional efforts, without compensation to you at any time, now or at any time in the future.
 
Request for Permission to Use Content
Any request for written permission to use our Programs, Products, Services or Program Materials, in whole or in part, or any other intellectual property or property belonging to us (“Content”), should be made BEFORE you wish to use it by completing the “Contact Us” form on this Website, or by sending an email to genade.geloof.gemeenschap@gmail.com
 
We very clearly state that you may not use our Programs, Products, Services or Program Materials, in whole or in part, in any way that is contrary to these Terms of Use unless we have given you specific written permission to do so.
 
If you are granted permission by us, you agree to use the specific Content that we allow and ONLY in the ways for which we have given you our written permission.
 
 
If you choose to use the content in ways that we do not specifically give you written permission, you agree now that you will be treated as if you had copied, duplicated and/or stolen such Content from us, and you consent to immediately stop using such Content and to take whatever actions as we may request and by the methods and in the time frame that we prescribe to protect our intellectual property and ownership rights in our Programs, Products, Services or Program Materials.
 
Security
When you apply for, enroll in, purchase or use our Programs, Products or Services, or Program Materials we may seek and collect personal data and information including but not limited to your name, e-mail address, phone number, billing information, credit card or payment information, demographic information, preferences, interests, or other personally-identifying information (“Confidential Information”).
 
By providing such Confidential Information to us, you grant us permission to use and store such Confidential Information. We, in turn, will use our best efforts to keep your Confidential Information safe, secure and confidential. We take precautions to protect such Confidential Information. When you submit Confidential Information via our Program, Product, Service or Program Materials, we take measures to protect the security of your Confidential Information both online and offline.
 
 
However, due to the nature of the Internet, we cannot completely ensure or warrant the security of your Confidential Information or of any other data or information transmitted to us or through our services; therefore submitting Confidential Information, data or other information is done at your own risk.
 
We have security measures in place to prevent the loss, misuse, and alteration of the information that is obtained from you, but we make no assurances about our ability to prevent any such loss, misuse, to you or to any third party arising out of any such loss, misuse, or alteration.
 
Personal Responsibility and Assumption of Risk
 
As a Licensee, you agree that you are using your own judgment in using our Programs, Products, Services and Program Materials and you agree that you are doing so at your own risk. Our Programs, Products, Services and Program Materials are for informational and educational purposes only. You agree and understand that you assume all risks and no results are guaranteed in any way related to our Programs, Products, Services and Program Materials. Our Programs, Products, Services and Program Materials are merely to provide you with education and tools to help you make your own decisions for yourself. You are solely responsible for your actions, decisions and results based on the use, misuse or non-use of our Programs, Products, Services and Program Materials.
 
We take every precaution to protect our Programs, Products, Services and Program Materials. However, due to the nature of the Internet, we cannot completely ensure or warrant the security of the Programs, Products, Services and Program Materials or the contributions or information transmitted to us on or through our Website or our Programs, Products, Services and Program Materials. Submitting contributions or information on our through our Programs, Products, Services and Program Materials is done entirely at your own risk. We make no assurances about our ability to prevent any such loss or damage to you or to any other person, company or entity arising out of use of our Programs, Products, Services and Program Materials and you agree that you are assuming such risks.
 
Disclaimer
Our Programs, Products, Services, and Program Materials are for informational and educational purposes only. To the fullest extent permitted by law, we expressly exclude any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by you or others in connection with our Programs, Products, Services, and Program Materials, including without limitation any liability for any accidents, delays, injuries, harm, loss, damage, death, lost profits, personal or business interruptions, misapplication of information, physical or mental disease, condition or issue, physical, mental, emotional, or spiritual injury or harm, loss of income or revenue, loss of business, loss of profits or contracts, anticipated savings, loss of data, loss of goodwill, wasted time and for any other loss or damage of any kind, however and whether caused by negligence, breach of contract, or otherwise, even if foreseeable. You specifically acknowledge and agree that we are not liable for any defamatory, offensive or illegal conduct of any other Program, Product, Service or Program Materials participant or user, including you.
 
Medical Disclaimer. Our Programs, Products, Services, and Program Materials are not to be perceived as or relied upon in any way as medical advice or mental health advice. The information provided through our Programs, Products, Services, and Program Materials is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment that can be provided by your own physician, nurse practitioner, physician assistant, therapist, counselor, mental health practitioner, licensed dietitian or nutritionist, member of the clergy, or any other licensed or registered healthcare professional. Do not disregard professional medical advice or delay seeking professional advice because of information you have read in our Programs, Products, Services, and Program Materials, or received from us. Do not stop taking any medications without speaking to your physician, nurse practitioner, physician assistant, mental health provider or other health care professional. If you have or suspect that you have a medical or mental health issue, contact your own health care provider promptly. We are not providing health care, medical or nutrition therapy services or attempting to diagnose, treat, prevent or cure in any manner whatsoever any physical ailment, or any mental or emotional issue, disease or condition. We are not giving medical, psychological, or religious advice whatsoever.
 
Legal and Financial Disclaimer. Our Programs, Products, Services, and Program Materials are not to be perceived or relied upon in any way as business, financial or legal advice. The information provided through our Programs, Products, Services, and Program Materials is not intended to be a substitute for professional advice that can be provided by your own accountant, lawyer, or financial advisor. We are not giving financial or legal advice in any way. You are hereby advised to consult with your own accountant, lawyer or financial advisor for any and all questions and concerns you have regarding your own income and taxes pertaining to your specific financial and/or legal situation. You agree that we are not responsible for your earnings, the success or failure of your business decisions, the increase or decrease of your finances or income level, or any other result of any kind that you may have as a result of information presented to you through our Programs, Products, Services, and Program Materials. You are solely responsible for your results.
 
Earnings Disclaimer. You acknowledge that we have not and do not make any representations as to the health physical, mental, emotional, spiritual or health benefits, future income, expenses, sales volume or potential profitability or loss of any kind that may be derived as a result of your participation in this Program, Product, Services or Program Materials. We cannot and do not guarantee that you will attain a particular result, positive or negative, financial or otherwise, through the use of our Programs, Products, Services and Program Materials and you accept and understand that results differ for each individual. We also expressly disclaim responsibility in any way for the choices, actions, results, use, misuse or non use of the information provided or obtained through any of our Programs, Products, Services or Program Materials. You agree that your results are strictly your own and we are not liable or responsible in any way for your results.
 
Warranties Disclaimer. WE MAKE NO WARRANTIES AS TO OUR PROGRAMS, PRODUCTS, SERVICES, OR PROGRAM MATERIALS. YOU AGREE THAT PROGRAMS, PRODUCTS, SERVICES, OR PROGRAM MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT WARRANT THAT THE PROGRAMS, PRODUCTS, SERVICES, OR PROGRAM MATERIALS WILL BE FUNCTIONAL, UNINTERRUPTED, CORRECT, COMPLETE, APPROPRIATE, OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT ANY PART OF THE WEBSITE, CONTENT ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. WE DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF OUR PROGRAM, PRODUCT OR SERVICES MATERIALS OR ON THIRD-PARTY WEBSITES IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, TIMELINESS, RELIABILITY OR OTHERWISE.
 
Technology Disclaimer. We try to ensure that the availability and delivery of our Programs, Products, Services and Program Materials is uninterrupted and error-free, including our content and communications through methods like our Website, member forum, private Facebook groups, email communications, videos, audio recordings, webinars, recorded webinars, teleseminars, recorded teleseminars, emails, downloadable Mp3 audio files, downloadable PDF printed transcripts, downloadable PDF handouts/slides, handouts, ebooks, or any other materials provided by us to you. However, we cannot guarantee that your access will not be suspended or restricted from time to time, including to allow for repairs, maintenance or updates, although, of course, we will try to limit the frequency and duration of suspension or restriction. To the fullest extent permitted by law, we will be not be liable to you for damages or refunds, or for any other recourse, should our Programs, Products, Services or Program Materials become unavailable or access to them becomes slow or incomplete due to any reason, such as system back-up procedures, internet traffic volume, upgrades, overload of requests to the servers, general network failures or delays, or any other cause which may from time to time make our Programs, Products, Services or Program Materials inaccessible to you.
 
Errors and Omissions. We make no warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information in our Programs, Products, Services, and Program Materials. Every effort has been made to present you with the most accurate, up-to-date information, but because the nature of scientific research is constantly evolving, we cannot be held responsible or accountable for the accuracy of our content. You acknowledge that such information may contain inaccuracies or errors and we are not liable for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 
Links to Other Websites. We may provide links and pointers to other websites maintained by third parties that may take you outside of our Programs, Products, Services or Program Materials. These links are provided for your convenience and the inclusion of any link in our Programs, Products, Services or Program Materials to any other website does not imply our endorsement, sponsorship, or approval of that website or its owner. We do not endorse and we are not responsible for the views, opinions, facts, advice, or statements provided by external resources referenced in our Website or its Content, or their accuracy or reliability. We assume no responsibility for errors or omissions caused by other websites that may be included our Programs, Products, Services or Program Materials. We have no control over the contents or functionality of those websites and so we accept no responsibility for any loss, damage, or otherwise that may arise from your use of them and therefore we do not guarantee the accuracy, completeness, or usefulness of any other website or their content. It is your responsibility to review the terms and conditions and privacy policies of those linked websites to confirm that you understand and agree with those policies.
 
By purchasing and/or using our Programs, Products, Services or Program Materials in any way or for any reason.
 
Indemnification, Limitation of Liability and Release of Claims
 
 
Indemnification. You agree at all times to defend, indemnify and hold harmless our Company, as well as any of our affiliates, agents, contractors, officers, directors, shareholders, employees, joint venture partners, successors, transferees, assignees, and licensees, as applicable, from and against any and all claims, causes of action, damages, liabilities, costs and expenses, including legal fees and expenses, arising out of or related to our Programs, Products, Services or Program Materials, or your breach of any obligation, warranty, representation or covenant set forth in these Terms and Conditions or in any other agreement with us.
 
 
Limitation of Liability. We will not be held responsible or liable in any way for the information, products or materials that you request or receive through or on our Programs, Products, Services or Program Materials. We do not assume liability for accidents, delays, injuries, harm, loss, damage, death, lost profits, personal or business interruptions, misapplication of information, physical or mental disease, condition or issue, or otherwise, due to any act or default of anyone or any business, whether owners, staff, agents, joint venture partners, contractors, vendors, affiliates or otherwise, affiliated with us. We do not assume liability for any owners, staff, agents, joint venture partners, contractors, vendors, affiliates or otherwise who is engaged in rendering our Programs, Products, Services or Program Materials, or in any way or in any location. In the event that you use our Programs, Products, Services or Program Materials or any other information provided by us or affiliated with us, we assume no responsibility.
 
Release of Claims. In no event will we be liable to any party for any type of direct, indirect, special, incidental, equitable or consequential damages for any use of or reliance on our Programs, Products, Services or Program Materials, or on those affiliated with us in any way, and you hereby release us from any and all claims; including, without limitation, those related to lost profits, personal or business interruptions, personal injuries, accidents, misapplication of information, or any other loss, physical or mental disease, condition or issue, or otherwise, even if we are expressly advised of the possibility of such damages or difficulties.
 
Your Conduct
You are agreeing that you will not use our Programs, Products, Services or Program Materials in any way that causes or is likely to cause the Programs, Products, Services or Program Materials, or access to them either to be interrupted, damaged or impaired in any way. You understand that you are solely responsible for all electronic communications and content sent from your computer to this Website and its Content and to us.
 
You must use the Programs, Products, Services or Program Materials for lawful purposes only. You agree that you will not use our Programs, Products, Services or Program Materials in any of the following ways:
 
For fraudulent purposes or in connection with a criminal offense or otherwise carry out any unlawful activity
To send, use or re-use any material that is illegal, offensive, abusive, indecent, harmful, defamatory, obscene or menacing, threatening, objectionable, invasive of privacy, in breach of confidence, infringing of any intellectual property rights, or that may otherwise may injure others
 
To send, negatively impact, or infect our Programs, Products, Services or Program Materials with software viruses or any other harmful or similar computer code designed to adversely affect the operation of any computer software or hardware, commercial solicitation, chain letters, mass mailings or any spam, whether intended or not
To cause annoyance, inconvenience or needless anxiety
 
To impersonate any third party or otherwise mislead as to the origin of your contributions
To reproduce, duplicate, copy or resell any part of our Programs, Products, Services or Program Materials in a way that is not in compliance with these Terms of Use or any other agreement with us.
 
Communication Guidelines
 
If you have a question or concern about your Programs, Products, Services, or Program Materials, you may send an e-mail to info@genade-geloof.nl and we will do our best to reply to your question or concern promptly.
 
Purchases and Online Commerce
 
If paying by debit card, or credit card, you give us permission to automatically charge your credit or debit card as payment for your Program, Product or Service without any additional authorization, for which you will receive an electronic receipt.
 
 
In the event that payment is not received by the date due, you will have a three (3) day grace period to make the payment otherwise the Program, Product or Services will not continue and we reserve the right to cease your access immediately and permanently.
 
If you fail to make payment in a timely manner in accordance with these Terms of Use or voluntarily decide to withdraw from our Programs, Products or Services at any time or for any reason whatsoever, you still will remain fully responsible for the full cost of the Programs, Products and/or Services.
 
All information obtained during your purchase or transaction for our Programs, Products and Services and all of the information that you give as part of the transaction, such as your name, address, method of payment, credit card number, and billing information, may be collected by both us and our payment processing company.
 
 
You agree to only purchase goods or services for yourself or for another person for whom you are legally permitted to do so or for whom you have obtained the express consent to provide their name, address, method of payment, credit card number, and billing information.
 
You agree to be financially responsible for all purchases made by you or someone acting on your behalf. You agree to use our Programs, Products, Services, and Program Materials for legitimate, non-commercial purposes only and not for speculative, false, fraudulent, or illegal purposes.
 
Since we have a clear and explicit Refund Policy in these Terms of Use that you have agreed to prior to completing the purchase of any of our Programs, Products, or Services, we do not tolerate or accept any type of charge back threat or actual charge back from your credit card company. In the event that a charge back is placed on a purchase or we receive a charge back threat during or after your purchase, we reserve the right to report the incident to all three credit reporting agencies or to any other entity for inclusion in any charge back database or for listing as a delinquent account which could have a negative impact on your credit report score. The information reported will include your name, email address, order date, order amount, and billing address. Charge back abusers wishing to be removed from the database shall make the payment for the amount of the charge back.
 
 
If you make a purchase from one of our affiliates, or any other individual or company through a link provided on or through our Programs, Products or Services (“Merchant”), all information obtained during your purchase or transaction and all of the information that you give as part of the transaction, such as your credit card number and contact information, may be collected by the merchant and their payment processing company as well. Your participation, correspondence or business dealings with any affiliate, individual or company on or through our Programs, Products or Services, and all purchase terms, conditions, representations or warranties associated with payment, refunds, and/or delivery related to your purchase, are solely between you and the Merchant. You agree that we shall not be responsible or liable for any loss, damage, refunds, or other matters of any sort that incurred as the result of such dealings with a Merchant.
 
Payment processing companies and Merchants may have privacy and data collection practices that are different from ours. We have no responsibility or liability for these independent policies of the payment processing companies and Merchants. In addition, when you make certain purchases through our Programs, Products or Services, you may be subject to the additional terms and conditions of a payment processing company, Merchant or us that specifically apply to your purchase. For more information regarding a Merchant and its terms and conditions that may apply, visit that merchant’s Website and click on its information links or contact the Merchant directly.
 
You release us, our affiliates, our payment processing company, and Merchants from any damages that you incur, and agree not to assert any claims against us or them, arising from your purchase through or use of our Website or its Content.
 
Refund Policy
 
Your satisfaction with your Program, Product or Service is important to us. Yet, because of the extensive time, effort, preparation and care that goes into creating and/or providing our Programs, Products, Services and Program Materials, we have a very strict refund policy. Most of our content is digital and therefore, a lengthy refund policy could result in the theft of our materials.
 
If you are unhappy with your purchase, we welcome you to email us at  to genade.geloof.gemeenschap@gmail.com provide feedback.
 
Termination
 
You have the right to terminate your use of or participation in our Programs, Products or Services at any time by sending an email to genade.geloof.gemeenschap@gmail.com
 
We reserve the right in our sole discretion to refuse or terminate your access to our Programs, Products, Services or Program Materials, in full or in part, at any time, without notice, by sending you an email to the e-mail address you provided upon purchase of the Program, Product or Service.
 
 
In the event of cancellation or termination by either of us, you will have 24 hours to pay any and all remaining payments or balances that are owed to us.
 
 
Upon termination by either of us, we reserve the right to immediately refuse or terminate your access to any aspect of our Programs, Products, Services and/or our Program Materials, including but not limited to our Website, private forum, e-mail communications, Facebook groups, live webinars or conference calls, or any other method of communications related to our Programs, Products, Services or Program Materials at any time without notice and in our sole discretion.
 
All of the terms of this Terms of Use, including but not limited to all copyright, trademark, and intellectual property rights, disclaimers, limitations of liability, release of claims, and our Refund Policy will still apply now and in the future, even after termination by you or us.
 
Dispute Resolution
 
It is hoped that should we ever have any differences, we could be able to work them out amicably through e-mail correspondence. However, should we be unable to seek resolution within a reasonable time, you agree now that that the only method of legal dispute resolution that will be used is binding arbitration before a single arbitrator, selected jointly, in accordance with the Dutch Arbitration Association Rules. Prior to seeking arbitration, you must send an email to us at genade.geloof.gemeenschap@gmail.com and include all of your reasons for dissatisfaction with your Program, Product or Service. You understand and agree now that the only remedy that can be awarded to you through arbitration is full refund of your Payment made to date. No other actions or financial awards of consequential damages, or any other type of damages, may be granted to you. We both agree now that the decision of the arbitrator is final and binding, and may be entered as a judgment into any court having the appropriate jurisdiction.
 
 
By purchasing our Programs, Products or Services you are agreeing to a modification of the statute of limitations such that any arbitration must begin within one (1) year of the date of your e-mail to me referenced above or you waive the right to seek dispute resolution by arbitration or to take any other legal action.
 
 
You also agree that should arbitration take place, it will be held in Alkmaar, Noord-Holland, and the prevailing party shall be entitled to all reasonable attorneys’ fees and all costs necessary to enforce the decision of the arbitrator.
 
In the event of a dispute between us, you agree to not engage in any conduct or communications, public or private, including on social media, designed to disparage us, our Company, or any of our Programs, Products or Services. Where requested by law or arbitration, of course, you are not prohibited from sharing your thoughts and opinions as a part of the legal process.
 
If any terms of these Terms of Use are construed to be invalid or unenforceable for any reason, it shall not affect the validity or enforce ability of any other term which shall be given full force and effect.
 
Confidentiality and Privacy.
 
Confidential Information. To use our Programs, Products, Services or Program Materials, we may seek personal data or information including your name, e-mail address, phone number, street address, billing information, birthday, preferences, interests, assignments, or other personally-identifying information (“Confidential Information”), or you may offer or provide a comment, photo, image, video or any other submission to us when using or participating in our Programs, Products, Services or Program Materials (“Other Information”). By providing such Confidential Information or Other Information to us, you grant us permission to use and store such information. We, in turn, will use our best efforts to keep your Confidential Information safe, secure and confidential in accordance with these Terms of Use and our full Privacy Policy which may be found on our Website. If you believe that any of your Confidential Information is incorrect or incomplete, please contact us as soon as possible. We will promptly correct any Confidential Information found to be incorrect.
 
 
What We Do With Confidential Information. We request and require various personal data and/or Confidential Information to understand your needs and provide you with better services. In addition, we may use such data and Confidential Information for the following reasons: (1) for internal record keeping, (2) to improve our Programs, Products, Services or Program Materials, (3) to periodically send promotions about new Programs, Products or Services or other special offers from which you may unsubscribe at any time, (4) for aggregate, non-identifiable data for research purposes, (5) to customize the respective Programs, Products or Services you purchase or use according to your interests and/or (6) for support or communication related to your Program, Product, Service or Program Materials.
 
 
Storage. All data and Confidential Information is stored through a data management system. This data and Confidential Information can only be accessed by those who help manage that information in order to deliver e-mail or otherwise contact those who would like to receive our correspondence. You agree and acknowledge that we, including but not limited to our team, staff and affiliates, and those who manage the data management system may have access to your Confidential Information.
 
 
Confidentiality and Disclosure. All Confidential Information will be held in confidentiality and will not be disclosed to third parties, except that we may disclose Confidential Information and personally identifiable information: (1) pursuant to this terms of these Terms of Use and Privacy Policy and our Disclaimer, (2) if we are required to do so by law, (3) in the good-faith belief that such action is necessary to conform to the law, (4) to comply with any legal process served on either us or our partners, sponsors, investors, or affiliates, (5) to protect and defend our rights or property or those of our users or purchasers, and/or (6) to act as immediately necessary in order to protect the personal safety of our users, purchasers, or the public. We will not sell, distribute or lease your Confidential Information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.
 
 
Viewing by Others. Note that whenever you make your Confidential Information or Other Information available for viewing by others such as through our Programs, Products, Services, or Program Materials, our Website or social media, the Confidential Information or Other Information that you share also can be seen, collected and used others, and therefore, we cannot be responsible for any unauthorized use by others of such Confidential Information or Other Information that you voluntarily share online or in any other manner.
 
How We Use Cookies. We may use the standard “cookies” feature of major web browsers. We do not set any Confidential Information in cookies, nor do we employ any data-capture mechanisms on our Website other than cookies. You may choose to disable cookies through your own web browser’s settings. However, disabling this function may diminish your experience on the Website and some features of our Programs, Products, Services or Program Materials may not work as intended. We have no access to or control over any information collected by other individuals, companies or entities whose website or materials may be linked to our Programs, Products, Services or Program Materials.
 
 
Passwords. To use certain features of our Programs, Products, Services, or Program Materials, you may be issued a group username and password or a unique individual username and password, which you will receive through your registration and/or purchase process. You may be able to change to username and/or password of your choosing. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account, and are responsible for all activities (whether by you or by others) that occur under your password or account. You are not permitted to share your username and/or password with anyone. If we learn you have shared your username and/or password with another person, we reserve the right to immediately terminate your access to the Program, Product, Service, Program Materials, Website, private forum, Facebook group or any other related communication. It is your responsibility to protect your own password from disclosure to others. We cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to protect your password or account information. You are responsible for activities that take place using your password(s) and within your account. If you share your password(s) with anyone, they may be able to obtain access to your personal information at your own risk. You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and to ensure that you exit from your account at the end of each session. By using our Programs, Products and Services, you agree to enter true and accurate information as part of the registration, purchase process and otherwise. If you enter a false email address, we have the right to immediately inactivate your account. We will use our best efforts to keep your password(s) private and will not otherwise share your password(s) without your consent, except as necessary when the law requires it or in the good faith belief that such action is necessary, particularly when disclosure is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be causing injury to others or interfering with our rights or property.
 
 
If you have any questions about any term of these Terms of Use, please contact us at genade.geloof.gemeenschap@gmail.com

Accordion #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.